JURIDISCHe documenten

Algemene voorwaarden

Lees hieronder meer over onze algemene voorwaarden.

1. Algemene Voorwaarden, aanbieding, voorstel, prijsopgave en overeenkomst
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, Franse als in de Engelse taal beschikbaar. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandse en de Engelse tekst zal enkel de Nederlandse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak tussen de Franse en de Engelse tekst zal enkel de Franse tekst bindend zijn. In geval van tegenspraak tussen de Nederlandse en de Franse tekst, zal enkel de tekst van de taal van de overeenkomst, of bij gebreke daarvan, van de prijsopgave of van het voorstel, bindend zijn.

1.2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'FUTURIZE' verstaan de vennootschap met maatschappelijke zetel te 3660 Oudsbergen, Industrieweg-Noord 1118 bus 12 met KBO-nummer 0676.859.466.
1.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, prijsopgaven gedaan en overeenkomsten gesloten door FUTURIZE m.b.t. goederen en/of diensten van welke aard ook. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend voor FUTURIZE indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door FUTURIZE zijn aanvaard. 1.4. Alle aanbiedingen, voorstellen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding, het voorstel of de prijsopgave schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Klant garandeert de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan FUTURIZE verstrekte gegevens waarop FUTURIZE haar offerte baseert. Enkel de schriftelijke bevestiging (e-mail is toegelaten) door FUTURIZE geldt als aanvaarding van de bestelling ende totstandkoming van de overeenkomst.
1.5. De Klant stemt er mee in dat haar eigen in- of aankoopvoorwaarden niet van toepassing zijn op de overeenkomst met FUTURIZE.
1.6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2. Prijs en betaling
2.1. Alle prijzen zijn exclusief belasting op de toegevoegde waarde (BTW) en andere heffingen welke door de overheid worden opgelegd.
2.2. Alle prijzen zijn exclusief verplaatsingskosten. Behoudens anders luidende overeenkomst, worden verplaatsingskosten voor interventies als volgt door FUTURIZE aangerekend :
- interventie <= 4 u: 2 verplaatsingen
- interventie > 4 u en < 8 u: 1 verplaatsing
- interventie > = 8 u : geen verplaatsing

Onder interventies wordt begrepen: elke interventie uitgevoerd door FUTURIZE op verzoekvan de Klant, bvb. naar aanleiding van software – en/of hardwareproblemen, vergaderingenen/of stuurgroepen bijwonen, enz.
2.3. Onder verplaatsingskost wordt begrepen: het standaard uurtarief ten bedrage van €60,00 excl. BTW vermenigvuldigd met de tijd nodig om met de routeplanner via de snelste weg van het hoofdkantoor naar de eindbestemming te rijden. 1 2.4. FUTURIZE is gerechtigd haar prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen op de verjaardag van de aanvang van de diensten volgens de index der consumptieprijzen met basisjaar 2018 en in overeenstemming met volgende formule:
P1 = P0 x (0,2 + 0,8 x X1/X0) Waar:
P1 = het geïndexeerde bedrag
P0 = het basisbedrag
X1 = de nationale consumptieprijsindex van kracht in de maand die de verjaardag voorafgaatX0 = de nationale consumptieprijsindex van kracht in de maand die het afsluiten van de opdracht voorafgaat
2.5. Betalingen gebeuren in euro, via overschrijving op de bankrekening waarvan het nummer vermeld is op de factuur van FUTURIZE, met vermelding van de gevraag de referenties. 2.6. Alle facturen zullen door de Klant worden betaald binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.7. De Klant is niet gerechtigd om schuldvergelijking toe te passen op bedragen die FUTURIZE aan de Klant zou verschuldigd zijn.
2.8. Bij niet-betaling van de facturen op hun vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, over het nog verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag van de facturen tot de volledige betaling ervan, een nalatigheidsintrest van 1 % per maand verschuldigd zijn op het openstaande saldo, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van10 % op het openstaande saldo met een minimum van 75 euro per factuur, waarbij elke begonnen maand als een volledige geldt. In geval van laattijdige betalingen worden eveneens, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
2.9. Bij betalingsachterstand van de Klant, zelfs gedeeltelijk, van meer dan dertig (30)kalenderdagen, behoudt FUTURIZE zich het recht voor om de overeenkomst tussen partijen te ontbinden of op te schorten conform de artikelen 10.2 en 10.4, onverminderd het recht de betaling van alle door de Klant verschuldigde bedragen te eisen, inclusief de verschillende kosten waartoe laattijdige betaling aanleiding geeft, en onverminderd de overige rechten vanFUTURIZE onder de overeenkomst en/of toepasselijke wetgeving.
2.10. Indien de solvabiliteit van de Klant een negatieve evolutie vertoont, zoals bij het niet-betalen van facturen, heeft FUTURIZE recht op voorafbetaling, dan wel een geschikte waarborg (naar keuze van FUTURIZE) voor de nog uit te voeren contractuele prestaties, bijgebreke waaraan FUTURIZE gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden conform artikel10.2. 2.11. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

3. Vertrouwelijke informatie; Niet-Afwerving
3.1. Alle door een van de partijen aan de andere partij verstrekte informatie, die uitdrukkelijk is aangemerkt als zijnde vertrouwelijk of redelijkerwijze als vertrouwelijk moet worden beschouwd en ongeacht de vorm (mondeling, schriftelijk en/of elektronisch) waarin die informatie wordt bezorgd of meegedeeld, waaronder in elk geval dient te worden verstaan alle door FUTURIZE aan de Klant ter beschikking gestelde Producten als bedoeld in artikel 2 7.1, wordt beschouwd als Vertrouwelijke Informatie. De partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt (voorts: “Ontvangende Partij”) zal van deze informatie slechts gebruikmaken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.
3.2. De Ontvangende Partij zal in het bijzonder dergelijke Vertrouwelijke Informatie
a. enkel gebruiken voor het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst;
b. bewaren met ten minste dezelfde mate van zorg als deze die hij hanteert bij het bewaren van zijn eigen Vertrouwelijke Informatie, en in geen geval met minder dan een redelijke mate van zorg; en
c. niet onthullen aan enige derde.Van voorgaande verplichtingen kan enkel worden afgeweken indien de Ontvangende Partij daartoe de schriftelijke toestemming krijgt van de Partij die haar Vertrouwelijke Informatie bezorgt of meedeelt aan de andere Partij (voorts: “Onthullende Partij”).
3.3. De verplichtingen inzake vertrouwelijkheid bepaald in dit artikel 3 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie die:
a. publiek bekend is geworden anders dan door een inbreuk door de OntvangendePartij op haar verbintenissen onder de Overeenkomst;
b. aan de Ontvangende Partij werd meegedeeld als niet-vertrouwelijk door een derde en waarvan de Ontvangende Partij van oordeel is dat het, bij gebrek aan een verplichting ten gunste van de andere Partij, niet ongeoorloofd is om de informatie openbaar te maken;
c. ontwikkeld werd door de Ontvangende Partij onafhankelijk van Onthullende Partij, of de Ontvangende Partij reeds kende voor deze informatie haar werd meegedeeld door Onthullende Partij; en/of
d. wordt bekendgemaakt met de schriftelijke toestemming van de Onthullende Partij. 3.4. een bevoegde rechtbank en/of administratieve of overheidsinstelling of op basis van een wet of regelgeving, of enige andere administratieve of juridische procedure, zal hij de Onthullende Partij hierover voorafgaand informeren en raadplegen.
3.5. Niettegenstaande de bepalingen van onderhavig artikel, mag de Ontvangende Partij deVertrouwelijke Informatie van de Onthullende Partij meedelen aan zijn werknemers, consultants en leveranciers die direct betrokken zijn bij en/of op de hoogte moeten zijn van dergelijke Vertrouwelijke Informatie voor de uitvoering van de overeenkomst.
3.6. Indien de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie niet langer nodig heeft voorde nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst of de overeenkomst beëindigd is, verbindt de Ontvangende Partij zich er toe de Vertrouwelijke Informatie (samen met elke kopie en samenvatting daarvan) terug te bezorgen aan de Onthullende Partij of te vernietigen, naar gelang de keuze van de Onthullende Partij. FUTURIZE zal evenwel gerechtigd zijn om een kopie te bewaren van de projectdocumentatie voor redenen van archivering of kwaliteitsbewaking na afloop van de Overeenkomst.
3.7. De Klant zal, zonder de schriftelijke toestemming van FUTURIZE, gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsook één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers vanFUTURIZE die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of op om het even welke andere wijze, direct of indirect (met vennootschappen waarin de Klant rechtstreekse of onrechtstreekse belangen heeft), voor zich laten werken of hen hiertoe benaderen of hen bij derden aanbevelen voor in dienstname. Indien de Ontvangende Partij de Vertrouwelijke Informatie moet meedelen op bevel van
3.8. Indien dit verbod overtreden wordt door de Klant dan zal door de Klant aan FUTURIZE een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn (o.a. wegens rekruterings- en selectiekosten, opleidingskosten, schade voortvloeiende uit de niet vervulling van de voor debetrokken werknemer opgestelde planning, ...), die gelijk is aan de brutovergoeding van debetrokken medewerker over een periode van 12 maanden.

4. Voorbehoud van eigendom en gebruiksrechten
4.1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van FUTURIZE, totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of televeren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsook de bedragen bedoeld in artikel 2.8, waaronder begrepen rente en forfaitaire vergoeding, volledig aan FUTURIZE zijn voldaan. 4.2. Gebruiksrechten op de geleverde producten en/of werkzaamheden worden aan deKlant steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat de Klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt en nadat de bedragen omschreven in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden aan FUTURIZE zijn betaald.

5. Risico-overgang
5.1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Klant over op het moment waarop deze zaken feitelijk ter beschikking van deKlant of van zijn aangestelde zijn gesteld.

6. Producten van derden
6.1. Indien en voorzover FUTURIZE producten van derden aan de Klant ter beschikking stelt, zullen voor wat betreft die producten de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden. FUTURIZE zal, desgevallend, uiterlijk op het ogenblik van de totstandkoming van de overeenkomst de voorwaarden van deze derde aan de Klant mededelen. De Klant aanvaardt deze voorwaarden van derden.
6.2. Indien en voorzover deze voorwaarden van derden in de verhouding tussen de Klant en FUTURIZE om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buitentoepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
6.3. De aansprakelijkheid van FUTURIZE voor producten van derden zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op de betreffende derde(n) verhaalbaar zal blijken.

7. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
7.1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bijFUTURIZE en/of haar licentiegevers. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: programmatuur, of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan.
7.2. Indien en voorzover in de overeenkomst niet anders is bepaald, verkrijgt de Klant op door FUTURIZE specifiek ten behoeve van de Klant ontwikkelde producten, inclusief de broncode daarvan, een niet exclusief, onbeperkt gebruiksrecht, waaronder begrepen het recht om wijzigingen in die producten aan te brengen. De Klant verbindt er zich toe om t.o.v. de producten geen exploitatiehandelingen te verrichten.
7.3. FUTURIZE zal op eigen kosten de verdediging van de Klant op zich nemen tegen elke vordering vanwege derden welke gebaseerd is op de bewering dat door FUTURIZE ontwikkelde producten een inbreuk uitmaken op een Belgisch intellectueel eigendomsrecht, en FUTURIZE zal de Klant vrijwaren of vergoeden zoals hierna bepaald. Deze verplichting is afhankelijk van volgende voorwaarden:
a. Om verzekeringsredenen, dient elke vordering, op straffe van verval, onverwijld en in elk
geval binnen de tien werkdagen, na kennisname ervan door de Klant, schriftelijk aan FUTURIZE te worden gemeld.
b. De Klant dient de nodige volmachten, informatie en medewerking aan FUTURIZE te verlenen om zich, zo nodig in naam van de Klant, tegen hoger vermelde rechtsvorderingrente verweren en de Klant zal de exclusieve controle over de minnelijke regeling en/of de procedure verlenen aan FUTURIZE.
c. De inbreuk mag geen verband houden met wijzigingen die de Klant in de producten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.

Indien in rechte door een in kracht van gewijsde gegane gerechtelijke beslissing vast staat dat de door FUTURIZE zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend Belgisch intellectueel eigendomsrecht of indien naar het oordeel van FUTURIZE een gerede kans bestaat dat deze producten het voorwerp uitmaken van een vordering desbetreffend, verleent de Klant aan FUTURIZE het recht om naar eigen keuze en op eigenkosten: en
a. voor de Klant het recht te verkrijgen om het ontwikkelde en geleverde product te gebruiken,
b. het geleverde te vervangen door een gelijkaardig product dat geen inbreuk uitmaakt,
c. het geleverde op zodanige wijze aan te passen dat het geen inbreuk meer uitmaakt toch gelijkwaardig is, of
d. de aanvankelijke vergoeding voor de inbreuk plegende producten terug te betalen(verminderd met een vergoeding voor gebruik op basis van een 5-jarige afschrijvingsperiode).
Elke andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van FUTURIZE wegens schending van intellectuele eigendomsrechten van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van FUTURIZE voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde producten in een niet door FUTURIZE gewijzigde vorm, of het gebruik in samenhang met niet door FUTURIZE geleverde zaken of producten of op een andere wijze dan waarvoor de producten zijn ontwikkeld of bestemd. 7.4 De Klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het ter beschikking stellen aan FUTURIZE van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de Klant zal FUTURIZE vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig ter beschikking stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

8. Medewerking door de Klant
8.1 De Klant zal FUTURIZE steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
8.2 De Klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door FUTURIZE geleverde producten en te verlenen diensten als medevoor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3 Indien is overeengekomen dat de Klant programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
8.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van FUTURIZE staan of indien de Klant op andere wijze niet aan zijn verplichting voldoet, heeft FUTURIZE in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
8.5 Ingeval medewerkers of onderaannemers van FUTURIZE op de locatie van de Klant werkzaamheden verrichten, zal de Klant kosteloos voor de voor die medewerkers of onderaannemers in redelijkheid noodzakelijke faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten enz. zorg dragen. De Klant zal FUTURIZE vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers of onderaannemers van FUTURIZE, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Klant of van onveilige situaties in zijn organisatie.

9. Leveringstermijnen
9.1. Alle door FUTURIZE genoemde (leverings)termijnen zijn naar best vermogen vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan FUTURIZE medegedeeld of bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt FUTURIZE niet in verzuim. FUTURIZE is niet gebonden door (leverings)termijnen die, vanwege buitenhaar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen FUTURIZE en de Klant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

10. Ontbinding en opschorting
10.1. De duur van de overeenkomst is in beginsel onbepaald, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd is overeengekomen of totdat, in geval van een project, het project is beëindigd.
10.2. Elke partij is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder gerechtelijke tussenkomst, door middel van een aangetekend schrijven, indien:
a. de andere partij in gebreke blijft één of meerdere van zijn essentiële contractuele verplichtingen na te leven, voor zover die partij binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na ingebrekestelling de inbreuk niet heeft hersteld;
b. het faillissement van de andere partij is aangevraagd dan wel is uitgesproken;
c. de andere partij door beslaglegging, ontbinding van diens onderneming dan welvereffening van diens vermogen, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of substantiële delen daarvan verliest.
10.3. FUTURIZE is gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant FUTURIZE rechten en/of de dienstverlening aan FUTURIZE klanten in het gedrang brengt of in het gedrang dreigt te brengen. 6
10.4. FUTURIZE is tevens gerechtigd met onmiddellijke ingang haar contractuele prestaties zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten indien de Klant nakennisgeving in gebreke is één of meerdere van de verplichtingen van de Overeenkomst na te leven.

11. Aansprakelijkheid van FUTURIZE; vrijwaring
11.1. Alle contractuele verplichtingen van FUTURIZE zijn inspanning verbintenissen.
FUTURIZE geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel of verhandelbaarheid ervan.
11.2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fases wordt uitgevoerd, heeft FUTURIZE het recht een volgende fase uit te stellen tot de Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft aanvaard en alle andere aan dergelijke fase gelieerde verplichtingen heeft nageleefd.
11.3. Indien FUTURIZE tekort zou schieten in de naleving van haar verplichtingen is zij uitsluitend gehouden tot het opnieuw uitvoeren van haar opdracht (herstel in natura). Alleen indien dit niet mogelijk zou blijken, is zij uitsluitend gehouden tot vergoeding van de directe schade binnen de hierna omschreven perken.
11.4. Aansprakelijkheid van FUTURIZE voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, alsook verlies van gegevens is uitgesloten.
11.5. In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.
11.6. FUTURIZE is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen eentermijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. Indien het gebrek een goed betreft, heeft de Klant enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van FUTURIZE. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.
11.7. Om omtrent een gebrek of tekortkoming van FUTURIZE enig recht te kunnen laten gelden, moet de Klant FUTURIZE bij aangetekende brief op de hoogte brengen binnen eentermijn van 5 werkdagen na de dag waarop de Klant het gebrek, de tekortkoming of het schade verwekkend feit heeft vastgesteld. De rechtsvordering van de Klant verjaart naverloop van 3 maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek, de tekortkoming of het schade verwekkend feit heeft vastgesteld.
11.8. De totale aansprakelijkheid van FUTURIZE is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot ten hoogste het bedrag van de voor de overeenkomst bedongen prijs (exclusiefBTW) voor de door FUTURIZE te leveren producten en te verrichten werkzaamheden. Indiende overeenkomst een duurovereenkomst is, is de totale aansprakelijkheid van FUTURIZE beperkt tot het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) voor de door FUTURIZE televeren producten en te verrichten werkzaamheden bedongen voor één jaar. In elk geval zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot maximaal € 75.000(vijfenzeventig duizend euro).
11.9. In zoverre niet uitgesloten door andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal in geval van schade door dood of lichamelijk letsel de totale aansprakelijkheid van FUTURIZE beperkt zijn tot maximaal € 75.000 (vijfenzeventig duizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
11.10. De Klant vrijwaart FUTURIZE voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door deKlant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door FUTURIZE geleverde producten, behoudens indien en voorzover de Klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die producten, in welk geval de aansprakelijkheid van FUTURIZE is uitgesloten en/of beperkt volgens de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

12. Overmacht

12.1. FUTURIZE kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige overeengekomen verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. De overeengekomen verplichtingen worden in een dergelijk geval geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat FUTURIZE tot enige schadevergoeding gehouden is opzichtens de Klant. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van toeleveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, overlijden van een betrokken werknemer, zware ziekte van een betrokken werknemer, verboden of bevelen van de overheden.
12.2. Wanneer de overmachtssituatie langer dan vijftien dagen heeft geduurd, heeft FUTURIZE het recht om de overeenkomst schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, te ontbinden zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal FUTURIZE recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.
12.3. De niet-nakoming door FUTURIZE van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmachtsituaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1. De overeenkomsten tussen FUTURIZE en de Klant en deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.
13.2. De geschillen welke tussen FUTURIZE en de Klant mochten ontstaan naar aanleiding van een door FUTURIZE met de Klant gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, kunnen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren.

14. Diverse

14.1. FUTURIZE behoudt zich het recht voor om voor de uitvoering van de Overeenkomst beroep te doen op onderaannemers.
14.2. Het feit dat een recht niet wordt opgeëist of niet wordt benut, of het feit dat eensanctie of een procedure niet wordt toegepast, alsmede het niet instellen van een vordering door FUTURIZE, impliceert geenszins een verzaking of afstand van recht.

Voor het laatst gewijzigd 15/01/2020